^
NRAS mutation
Cutaneous Melanoma
BRAF mutation
Cutaneous Melanoma
KIT mutation
Cutaneous Melanoma
No biomarker
Cutaneous Melanoma
No biomarker
Cutaneous Melanoma
BRAF V600
Cutaneous Melanoma
BRAF V600
Cutaneous Melanoma
No biomarker
Cutaneous Melanoma
No biomarker
Cutaneous Melanoma
No biomarker
Cutaneous Melanoma
No biomarker
Cutaneous Melanoma
No biomarker
Cutaneous Melanoma
No biomarker
Cutaneous Melanoma
BRAF V600
Cutaneous Melanoma
BRAF V600E
Cutaneous Melanoma
BRAF V600
Cutaneous Melanoma
BRAF V600
Cutaneous Melanoma
BRAF V600
Cutaneous Melanoma
BRAF V600K
Cutaneous Melanoma
BRAF V600K
Cutaneous Melanoma
BRAF V600E
Cutaneous Melanoma
BRAF V600K
Cutaneous Melanoma
BRAF V600E
Cutaneous Melanoma
No biomarker
Cutaneous Melanoma
No biomarker
Cutaneous Melanoma
BRAF V600
Cutaneous Melanoma
No biomarker
Cutaneous Melanoma
No biomarker
Cutaneous Melanoma
No biomarker
Cutaneous Melanoma
No biomarker
Cutaneous Melanoma
BRAF V600E
Cutaneous Melanoma
BRAF V600K
Cutaneous Melanoma
BRAF V600E
Cutaneous Melanoma
BRAF V600E
Cutaneous Melanoma
BRAF V600E
Cutaneous Melanoma
BRAF V600
Cutaneous Melanoma
No biomarker
Cutaneous Melanoma
No biomarker
Cutaneous Melanoma
NTRK2 fusion
Cutaneous Melanoma
NTRK1 fusion
Cutaneous Melanoma
NTRK3 fusion
Cutaneous Melanoma
NTRK2 fusion
Cutaneous Melanoma
NTRK1 fusion
Cutaneous Melanoma
KIT K642E
Cutaneous Melanoma
KIT L576P
Cutaneous Melanoma
NRAS mutation
Cutaneous Melanoma
NTRK3 fusion
Cutaneous Melanoma
KIT V559
Cutaneous Melanoma
KIT W557
Cutaneous Melanoma
TERT amplification
Cutaneous Melanoma
PD-L1 expression
Cutaneous Melanoma
BRAF V600K
Cutaneous Melanoma
BRAF V600E
Cutaneous Melanoma
NRAS mutation
Cutaneous Melanoma
BRAF V600E
Cutaneous Melanoma
BRAF V600E
Cutaneous Melanoma
CXCL10 elevation
Cutaneous Melanoma
JAK2 underexpression
Cutaneous Melanoma
JAK2 underexpression
Cutaneous Melanoma
JAK2 underexpression
Cutaneous Melanoma
JAK2 underexpression
Cutaneous Melanoma
JAK2 underexpression
Cutaneous Melanoma
PCSK9 underexpression
Cutaneous Melanoma
ACSL4 overexpression
Cutaneous Melanoma
FSIP2 mutation
Cutaneous Melanoma
BRAF mutation
Cutaneous Melanoma
BRAF mutation
Cutaneous Melanoma
HER-2 amplification
Cutaneous Melanoma
GOLGA4-RAF1 fusion
Cutaneous Melanoma
PRKCH-SPTB fusion
Cutaneous Melanoma
PRKCH fusion
Cutaneous Melanoma
HIF1A-PRKCH fusion
Cutaneous Melanoma
PRKCH-VWA2 fusion
Cutaneous Melanoma
BRAF V600E
Cutaneous Melanoma