^
BIOMARKER:

NRAS Q61R

i
Other names: NRAS1, HRAS1, N-Ras Protein Part 4, Neuroblastoma RAS Viral (V-Ras) Oncogene Homolog, NRAS, Neuroblastoma RAS Viral Oncogene Homolog, NRAS Proto-Oncogene, GTPase
Entrez ID:
Related biomarkers:
NRAS Q61R
HCC
sorafenib + BAY86-9766
Sensitive: C3 – Early Trials
NRAS Q61R
Melanoma
vemurafenib
Resistant: C3 – Early Trials
NRAS Q61R
Melanoma
HL-085
Sensitive: C3 – Early Trials
NRAS Q61R
Thyroid Gland Carcinoma
selumetinib
Sensitive: C3 – Early Trials
NRAS Q61R
Melanoma
trametinib + dabrafenib
Sensitive: C3 – Early Trials
NRAS Q61R
Melanoma
nivolumab + ipilimumab
Sensitive: C4 – Case Studies
NRAS Q61R
Melanoma
PD-0325901
Sensitive: D – Preclinical
NRAS Q61R
Thyroid Gland Anaplastic Carcinoma
MK-2206
Sensitive: D – Preclinical