^
BIOMARKER:

NRAS amplification

i
Other names: NRAS1, HRAS1, N-Ras Protein Part 4, Neuroblastoma RAS Viral (V-Ras) Oncogene Homolog, NRAS, Neuroblastoma RAS Viral Oncogene Homolog, NRAS Proto-Oncogene, GTPase
Entrez ID:
Related biomarkers:
NRAS amplification
CRC
NRAS amplification
NSCLC
NRAS amplification
Melanoma
NRAS amplification
NSCLC