^
BIOMARKER:

NRAS G13

i
Other names: NRAS1, HRAS1, N-Ras Protein Part 4, Neuroblastoma RAS Viral (V-Ras) Oncogene Homolog, NRAS, Neuroblastoma RAS Viral Oncogene Homolog, NRAS Proto-Oncogene, GTPase
Entrez ID:
Related biomarkers:
NRAS G13
CRC
panitumumab
Resistant: A1 - Approval
NRAS G13
CRC
cetuximab
Resistant: A1 - Approval
NRAS G13
CRC
selumetinib + RTB101
Sensitive: D – Preclinical
NRAS G13
CRC
RTB101
Sensitive: D – Preclinical
NRAS G13
CRC
selumetinib
Sensitive: D – Preclinical