^
BIOMARKER:

MYB-TYK2 fusion

i
Other names: MYB, MYB Proto-Oncogene, Transcription Factor, V-Myb Avian Myeloblastosis Viral Oncogene Homolog, Transcriptional Activator Myb, Proto-Oncogene C-Myb, Oncogene AMV, C-Myb_CDS, C-Myb, Cmyb, TYK2, Tyrosine Kinase 2, Non-Receptor Tyrosine-Protein Kinase TYK2, IMD35, JTK1
Entrez ID:
Related biomarkers:
MYB-TYK2 fusion
B Acute Lymphoblastic Leukemia
ALXN2075
Sensitive: D – Preclinical
MYB-TYK2 fusion
B Acute Lymphoblastic Leukemia
vorinostat + BMS-722782
Sensitive: D – Preclinical
MYB-TYK2 fusion
B Acute Lymphoblastic Leukemia
vorinostat + ALXN2075
Sensitive: D – Preclinical