^
BIOMARKER:

CEP290 mutation

i
Other names: CEP290, Centrosomal Protein 290, Cancer/Testis Antigen 87, BBS14, NPHP6, Bardet-Biedl Syndrome 14 Protein, Centrosomal Protein Of 290 KDa, Centrosomal Protein 290kDa, Meckel Syndrome, Type 4, Tumor Antigen Se2-2, Nephrocystin-6, JBTS5, LCA10, SLSN6, POC3, POC3 Centriolar Protein Homolog (Chlamydomonas), Monoclonal Antibody 3H11 Antigen, POC3 Centriolar Protein Homolog, Prostate Cancer Antigen T21, Bardet-Biedl Syndrome 14, CTCL Tumor Antigen Se2-2, Joubert Syndrome 5, Nephrocytsin-6
Entrez ID:
CEP290 mutation
Multiple Myeloma